Menu
Vianočná súťaž

Vianočná súťaž bola ukončená - žrebovanie výhercu zo správnych odpovedí nájdete na našich Facebook stránkach a Instagrame. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

73nutrition® „Vianočná súťaž“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:         73nutrition, s. r. o.

Sídlo:                             Pribinova 3139/95, 960 01  Zvolen, Slovenská republika

IČO:                              47 360 488

DIČ:                              20 238 337 35

Ič DPH:                         SK20 238 337 35

Zapísaná v registri:     Obchodný register SR, OkS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 27002/S

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 12.12.2019 od 20.00 h do 18.12.2019 do 10.00 h. V tomto momente je možné prihlásiť sa do súťaže. Súťaž prebieha na stránkach sociálnych sieti organizátora:

 • Facebook: 73nutrition, 73nutrition CZ, 73nutrition Hungary.
 • Instagram: 73nutritionsk, 73nutritioncz, 73nutritionhu.

Zo všetkých zapojených na vyššie uvedených stránkach sa bude losovať 1 výherca.

 

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže.

 

 1. Podmienky účasti súťaže

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje:

4.1 aby oprávnený účastník súťaže odpovedal na súťažnú otázku: Koľko váži vyobrazený produkt „Gymsack plný jednorázových balení“ v kilogramoch? Povolená odchýlka je +/- 0,300 kg. Pomôcku uverejní organizátor pri súťažnom príspevku.

4.2 aby oprávnený účastník svoju odpoveď uviedol do komentára pod súťažným príspevkom na niektorej z vyššie uvedených (čl. 2) sociálnych stránkach organizátora.

 

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je: „Gymsack plný jednorázových balení“, ktorých výrobcom je „Organizátor“

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (špecifikované v bode 4 „Štatútu“). Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené „Organizátorom“ na jeho sociálnych stránkach. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný „Organizátorom“ na ním uvedenom kontakte do súkromnej správy.  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca nárok na výhru. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a „Organizátor“ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou výhercovi na náklady „Organizátora“.

 

 1. Ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov

 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na „Súťaži“ zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na „Súťaži“ spoločnosti Facebook takéto záväzky nevznikajú. „Organizátor“ súťaže vyhlasuje, že „Súťaž“ nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

Vo Zvolene, 12.12.2019

 

The Christmas contest is over - you can find the winner's draw from the correct answers on our Facebook pages and Instagram.

COMPETITION STATUS
73nutrition® "Christmas Competition"

(hereinafter referred to as the “Statute”)


The statute regulates the conditions of participation in the competition, the manner and procedure for performing the activities necessary for its implementation and defines the details of the rights and obligations of the participants.

1. Competition Organizer (hereinafter referred to as “Organizer”)

Business name:                    73nutrition, Ltd.
Address:                               Pribinova 3139/95, 960 01  Zvolen, Slovakia
Company ID:                       47 360 488
VAT:                                      SK20 238 337 35 /HU30352269-2-51
Registered in:                       the Commercial Register of the Slovak Republic, OkS Banská Bystrica, Section: Ltd., Insert: 27002 / S

2. The date of the competition
The competition will be held from 12.12.2019 from 20.00 to 18.12.2019 to 10.00. At this point it is possible to enter the competition. The competition takes place on the organizer's social network pages:
- Facebook: 73nutrition, 73nutrition CZ, 73nutrition Hungary.
- Instagram: 73nutritionsk, 73nutritioncz, 73nutritionhu.

Of all participating on the above sites, one winner will be drawn.

3. Persons authorized to participate in the competition
Any individual over 15 years of age with residence in the Slovak Republic, Czech Republic, Hungary republic may participate in the competition. Employees of the competition organizer cannot participate in the competition.

4. Conditions of participation
To participate in the competition:
4.1 that the eligible contestant should answer the competition question: How much does the illustrated “Gymsack full of disposable packages” weigh in kilograms? The tolerance is +/- 0.300 kg. The aid will be published by the organizer during the competition entry.
4.2 that the eligible participant comments in the comment under the competition entry on one of the above mentioned (Article 2) social pages of the organizer.

5. Earnings
The prize in the competition is: “Gymsack full of disposable packs” produced by the “Organizer”

6. Determining the winner and getting to know the winnings
After the deadline for entry, the winner will be drawn from the valid entries (specified in point 4 of the “Statute”). The announcement of the contest winner will be published by the "Organizer" on his / her social pages. The winner will also be contacted directly by the "Organizer" on the contact indicated by him in a private message. If the winner does not respond to the announcement within 14 days and shows no interest in taking over the prize, he / she loses the prize. In this case the organizer will repeat the draw.

7. Method of handing over the prize
The winner and the "Organizer" agree on how to submit the prize. In the absence of mutual agreement, the prize will be sent by the courier company to the winner at the expense of the “Organizer”.

8. Privacy

Privacy

9. Final provisions
At the same time, each contestant confirms that he / she has been made aware that Facebook has no obligations to the contestant and that such contestation does not arise from participating in the "Contest". The contest organizer declares that the contest is in no way sponsored or otherwise associated with Facebook and is not otherwise associated with Facebook.

In Zvolen, 12.12.2019

               

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

Newsletter

Získajte najnovšie novinky a špeciálne zľavy