Menu

Zákaznícky servis

  • Info o obchode
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Cenník doručenia
  • Možnosti platby
  • FAQ

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaží „Jarná súťaž so 73“ (ďalej ako „spotrebiteľská súťaž“) na webových stránkach www.73nutrition.sk/.hu/.cz a „Súťaž na sociálnych sieťach“ (ďalej ako „súťaž na sociálnych sieťach) na sociálnych sieťach Facebook a Instagram organizátora.

Článok I.

Organizátor spotrebiteľskej súťaže a súťaže na sociálnych sieťach a pravidlá súťaže

1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „Jarná súťaž so 73“ a „Súťaž na sociálnych sieťach“ je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou 73nutrition, s.r.o., Pribinova 3139/95, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 47360488 (ďalej ako „organizátor“).

2. Účastníci oboch  súťaží sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá spotrebiteľskej súťaže ako aj pravidlá súťaže na sociálnych sieťach.

3. Pravidlá oboch súťaží sú uverejnené na internetovej stránke www.73nutrition.sk/Sutaze a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v týchto súťažiach počas celého obdobia ich trvania.

Článok II.

Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže a súťaže na sociálnych sieťach

1. Spotrebiteľská súťaž a súťaž na sociálnych sieťach je organizovaná a vzťahuje sa na územie Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Českej republiky, kde spoločnosť pôsobí prostredníctvom predaja cez e-shop.

2. Obidve súťaže prebiehajú v jednotnom termíne od 7.3.2019 (0.00.00 hod. SEČ) do 23.4.2019 (23.59.59 hod. SEČ).

 

Článok III.

Účasť na súťaži

1. Spotrebiteľskej súťaže rovnako ako aj súťaže na sociálnych sieťach sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len ako „spotrebiteľ“ alebo „účastník“), ktorí splní stanovené podmienky.

2. Oboch súťaží sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ani ich rodinní príslušníci.

3. Do spotrebiteľskej súťaže je zaradený každý, kto uskutoční objednávku nad 17,73 € s DPH /bez poštovného a zliav/. Ekvivalenty hodnoty objednávky v Českej republike nad 479 CZK a v Maďarskej republike nad 5851 HUF. Účastník spotrebiteľskej súťaže sa môže do súťaže zapojiť opakovane splnením podmienky nákupu cez e-shop v min. hodnote 17,73 € / 479 CZK / 5851 HUF, niekoľkokrát počas trvania súťaže. Väčší počet objednávok (prevzaté a uhradené zákazníkom) zvyšujú šancu na výhru.

4. Do súťaže na sociálnych sieťach sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky uvedené pri statuse súťažného príspevku. Účastník bude vyhodnocovaný po splnení podmienok iba 1 x (spoločne pre Facebook aj Instagram).

5. Každý sa môže zapojiť do oboch súťaží. 

6. V prípade, ak zadá účastník súťaže neplatné osobné údaje, jeho objednávka a účasť v spotrebiteľskej súťaži je neplatná.

Článok IV.

a.) Výhry v spotrebiteľskej súťaži

  Výhier, o ktoré sa bude súťažiť je 7 pre každé žrebovanie v každej krajine, tzn. 7 výhier pre Slovenskú republiku, 7 výhier pre Maďarskú republiku a 7 výhier pre Českú republiku. Výhry, o ktoré sa súťaží:

1. cena - Darčeková poukážka na jednorázový nákup v e-shope v hodnote 73 € / 1971 CZK / 24090 HUF, platná 3 mesiace

2. cena - Darčeková poukážka na jednorázový nákup v e-shope v hodnote 37 € / 999 CZK / 12210 HUF, platná 3 mesiace

3. cena - Darčeková poukážka na jednorázový nákup v e-shope v hodnote 17,73 € / 479 CZK / 5851 HUF, platná 3 mesiace

4. cena - Freedom - 1 kg (v hodnote 16,73€ / 452 CZK / 5840 HUF)

5. cena - Arginin - 500g (v hodnote 13,73€ / 371 CZK / 4800 HUF)

6. cena – Glutamin - 500g (v hodnote 12,73€ / 344 CZK / 4450 HUF)

7. cena - Hero - 1 kg (v hodnote 11,73€ / 317 CZK / 4100 HUF)

b.) Výhry v súťaži na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram

  Výhry, o ktoré sa bude súťažiť sú 3 pre každé žrebovanie v každej krajine, tzn. 3 výhry pre Slovenskú republiku, 3 výhry pre Maďarskú republiku a 3 výhry pre Českú republiku spoločne z oboch sociálnych sietí. Výhry, o ktoré sa súťaží:

1. až 3. cena – Reklamné darčekové predmety organizátora (šejker, batoh na šnúrku, tričko), kupón na 7,3 % zľavu na nákup v e-shope platný 3 mesiace od jeho vystavenia.

1. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie organizátora spotrebiteľskej súťaže a súťaže na sociálnych sieťach konečným rozhodnutím.

2. Za žiadnu z výhier zaradených do oboch súťaží nie je možné požadovať finančnú náhradu a výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

3. Účasťou v spotrebiteľskej súťaži t.j. vytvorenou a uhradenou platnou objednávkou na internetovej stránke organizátora, súťažiaci dáva súhlas s tým, že organizátor je oprávnený uverejniť meno a podobizeň výhercu na svojej internetovej stránke www.73nutrition.sk a ich variáciách www.73nutrition.hu a www.73nutrition.cz, ako aj na facebookových profiloch 73nutrition, 73nutrition CZ a 73nutrition Hungary  a Instagramových účtoch a tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, bez nároku na odmenu.

 Článok V.

Propagácia

Zverejnenie a propagácia súťaží trvá od 7.3.2019 do 30.4.2019 a uskutoční sa vo forme reklamy okrem iného aj na Facebookových profiloch, Instragramových účtoch, domovských stránkach e-shopov vo všetkých 3 krajinách.

Článok VI.

Žrebovanie výhier spotrebiteľskej súťaže a súťaže na sociálnych sieťach

a) Spotrebiteľská súťaž:

Náhodným  žrebovaním v  poradí od najnižšej výhry k najvyššej budú vyžrebovaní  7 (slovom: siedmi) výhercovia v každej krajine (SK, CZ, HU), celkovo 21 výhercov.

b) Súťaž na sociálnych sieťach:

Náhodným  žrebovaním  budú vyžrebovaní  3 (slovom: traja) výhercovia v každej krajine (SK, CZ, HU), celkovo 9 výhercov.

1. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov organizátora. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov.  Zápisnicu  podpíšu  všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica z každého žrebovania bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.

2. Žrebovanie výhier prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže z databázy tých účastníkov spotrebiteľskej súťaže, ktorí splnili podmienky spotrebiteľskej súťaže. Žrebovanie súťaže na sociálnych sieťach prebehne najneskôr v ten istý deň ako žrebovanie spotrebiteľskej súťaže z databázy účastníkov súťaže na sociálnych sieťach a po splnení daných podmienok.

3. Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu výhru (hodnotovo vyššiu). V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca.

Účastník súťaže na sociálnych sieťach môže vyhrať iba jednu výhru.

4. Každý výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky alebo e-mailom, prípadne súkromnou správou na Facebooku alebo Instagrame, na základe čoho oznámi organizátorovi svoje kontaktné údaje potrebné pre zaslanie/odovzdanie výhry.

5. Výhry budú doručené výhercom doporučene alebo osobne najneskôr do 4 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

Článok VII.

Dane a ostatné povinnosti

1. Organizátor upozorňuje účastníkov súťaží, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.

2. Organizátor je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi.

Článok VIII.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Podľa článku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona 18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonicky a e-mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov.

3. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby:

(a) na účel evidencie záujemcov a účastníkov vyhlásených súťaží,

(b) na účel vyžrebovania výhercov oboch súťaží a zabezpečenia doručenia výhry výhercom,

(c) na účely priameho marketingu počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Účel spracúvania osobných údajov na priamy marketing (c); sa týka e-mailovej komunikácie organizátora adresovanej dotknutej osobe o výrobkoch, službách a produktoch organizátora.

4. Dotknutá osoba ma právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej tykajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade ma dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému organu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu info@73nutrition.sk

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke

6. Príjemcom je 73nutrition, s.r.o., Pribinova 3139/95, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 47360488, ktorý je technický realizátor súťaže a bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia priebehu súťaže. 

7. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

Článok IX.

Zodpovednosť organizátora za priebeh súťaže

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním spotrebiteľskej súťaže a súťaže na sociálnych sieťach, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí, cez ktoré sú zasielané správy organizátorovi za účelom účasti fyzických osôb v oboch súťažiach, pre prípad akýchkoľvek porúch vo funkčnosti sietí a následných porúch v prenose dát a informácií medzi účastníkmi vyhlásených súťaží a organizátorom.

3. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaže sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.

4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami oboch súťaží.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej    verzii    použitý   v    propagačných   alebo   iných  materiáloch v súvislosti

s vyhlásenými súťažami. Tieto pravidla sú v rámci súťaže považované za jediné úplné a konečné.

2. Účasť v spotrebiteľskej súťaži a súťaži na sociálnych sieťach je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmto dokumentom, s pravidlami súťaže a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

3. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.

4. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach tykajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko organizátora.

5. Jediné podrobné platné pravidla vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke organizátora www.73nutrition.sk/Sutaze a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese organizátora.

Vo Zvolene, dňa 6.3.2019

                                                                                  Ing. Jana Uhnáková

                                                                       Konateľka spoločnosti – 73nutrition, s.r.o.

Newsletter

Získajte najnovšie novinky a špeciálne zľavy